MosbetAzerbaycan

Solární systémy na klíč

Facebook

Nová zelená úsporám

    foto


Vážení zákazníci,

    naše firma je zapsána v seznamu odborných dodavatelů
    programu Nová zelená úsporám a produkty které nabízíme,
    splňují podmínky tohoto programu.

26.zaří 2023 startuje příjem žádostí o podporu Nová zelená úsporám - rodinné domy

Zahájení příjmu žádostí: 26. zaří 2023

Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kdo může o podporu zažádat:

 • vlastník stávajícího rodinného domu
 • stavebník nového rodinného domu
 • nabyvatel nového rodinného domu (v postavení žadatele může být také zájemce o koupi nového rodinného domu, který zájem o koupi prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu)
 • osoba, které svědčí právo stavby rodinného domu
 • Způsob podání žádosti:
  Žádosti, včetně všech povinných i nepovinných příloh se podávají v termínech dle čl. 6, a to elektronicky prostřednictvím agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP ČR“), který je dostupný na webových stránkách programu: www.novazelenausporam.cz

Základní pravidla:

 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů. V případě, že jsou naplněny znaky veřejné podpory, je nutné žádat v režimu de minimis nebo tzv. blokové výjimky, podpora je pak omezena také pravidly těchto režimů.
 • Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem zaevidování žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.
 • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

 • Dokumenty potřebné pro úspěšné podání žádosti

  • předkládány v listinné podobě v jednom vyhotovení, není-li stanoveno jinak
  • v originále nebo úředně ověřené kopii, není-li stanoveno jinak
  1. Formulář žádosti o podporu - formulář žádosti vygenerovaný informačním systémem Programu a opatřený vlastnoručním podpisem žadatele.
  2. Krycí list technických parametrů vyhotovený a autorizovaný zpracovatelem energetického hodnocení budovy. Předkládá se v listinné podobě a zároveň v elektronické strojově čitelné podobě (prostřednictvím webového rozhraní systému pro evidenci žádosti). Interaktivní formulář krycího listu je k dispozici na webových stránkách Programu
  3. Faktury za realizaci podporovaného opatření, faktury za zhotovení odborného posudku faktury musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny výhradně na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci opatření, ke kterému se vztahují. Předkládají se v prosté kopii nebo v originále.
  4. Potvrzení o úhradě - pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad. Jako potvrzení o úhradě lze využít také potvrzení o provedení platby vystavené dodavatelem. Předkládá se originál nebo prostá kopie

  Podoblast podpory C.2 - Instalace termických solárních systémů

  V této oblasti je podporována instalace solárních termických systémů do rodinných domů. Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody (C.2-SOL) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (C.2-SOL+). Podpora je přidělována formou fixní dotace na pořízení solárně termických kolektorů a jejich příslušenství, včetně montáže, a je omezena maximální mírou podpory ze způsobilých výdajů. Podoblast podpory C.2:

     C.2-SOL - systémy na přípravu teplé vody
     C.2-SOL+ - systémy na přípravu teplé vody a přitápění

  Podoblast podpory Typ systému Maximální výše podpory Maximální míra podpory
  C.2-SOL systémy na přípravu teplé vody 45 000 Kč 50%
  C.2-SOL+ systémy na přípravu teplé vody a přitápění 60 000 Kč 50%

   Bonus + 10 % pro domy v Karlovarském, Moravskoslezském a Ústeckém kraji

   Více informací k programu Nová zelená úsporám:

   https://novazelenausporam.cz/

Máte zájem o solární ohřev vody?

vyplňte krátký dotazník

Zelená úsporám